افت مصالح چیست؟

افت مصالح چیست؟ در متره مقادیر مصالح مورد نیاز همواره باید درصدی را برای افت و دور ریز مصالح در نظر گرفت.

برای گروه‌های مختلف مصالح عوامل گوناگونی در افت دخیل است.

در ادامه، این عوامل برای تهیه ملات های ساختمانی آورده شده است.

برای ماسه و سنگ موزائیک، حمل و نقل، مخلوط شدن با خاک در اثر تخلیه روی زمین خاکی و نوسان حجم و یا وزن به علت ناقص بودن وسایل اندازه گیری عامل اصلی افت به شمار می‌رود.

برای مواد چسبنده ملات مانند سیمان، گچ، خاک، خاک سنگ و پودر سنگ، پاره شدن کیسه، پراکنده شدن در اثر باد، مخلوط شدن با خاک است.

جهت کشتن سنگ آهک و تهیه پودر آهک، نوسان وزن سنگ آهک به علت ناقص بودن وسایل اندازه گیری، نپختن کامل سنگ آهک در کوره ،

از بین رفتن آهک در اثر حل شدن مقداری از آن در آب، باقی ماندن مقداری از سنگ آهک نشکفته بصورت دانه های ریز روی الک، را می‌توان نام برد.

افت مصالح چیست؟

در جدول زیر مقادیر افت مصالح به درصد ارائه شده است.

افت مصالح - صنایع سنگ سوان

اسکرول به بالا