مقدار مصالح مصرفی در ملات های ساختمانی

در جدول زیر مقدار مصالح مصرفی در ملات های ساختمانی و دوغاب های ساختمانی با استفاده از روش اندازه گیری مستقیم، محاسبه و آورده شده است.

در مورد ملات هایی که از آهک استفاده می‌کنند، آب مورد نیاز برای ساخت ملات و همچنین شکفتن آهک به صورت جداگانه محاسبه شده است.

شایان ذکر است برای تهیه هر کیلوگرم آهک شکفته میزان ۱/۴۳ کیلوگرم سنگ آهک و ۱/۲ لیتر آب نیاز است.

ملات ماسه بادی سیمان برای بندکشی مورد استفاه قرار می‌گیرد، بعضاً این ملات را رنگی یا سیاه می‌کنند

که در این صورت از رنگ یا دوده استفاده می‌شود، مقدار رنگ و دوده مودر نیاز نیز در جدول زیر داده شده است.

جدول مقدار مصالح مصرفی در ملات های ساختمانی

نوع ملات

مصالح مصرفی واحد مقدار بدون در نظر گرفتن افت

مقدار با در نظر گرفتن افت

ملات ماسه سیمان ۱:۶

الف – ماسه شسته

متر مکعب ۱/۰۳۳ ۱/۰۵

ب – سیمان

کیلوگرم ۱۹۸

۲۰۴

ج – آب لیتر ۲۵۶

۲۶۹

ملات ماسه سیمان ۱:۵

الف – ماسه شسته

متر مکعب ۱/۰۰ ۱/۰۲

ب – سیمان

کیلوگرم ۲۲۷ ۲۳۴

ج – آب

لیتر ۲۶۵

۲۷۸

ملات ماسه سیمان ۱:۵ الف – ماسه کفی (خاکدار) متر مکعب

۱/۰۵

۱/۰۷

ب – سیمان کیلوگرم ۲۴۱

۲۴۸

ج – آب

لیتر ۲۵۴ ۲۶۷
ملات ماسه سیمان ۱:۴ الف – ماسه شسته متر مکعب ۰/۹۹

۱/۰۱

ب – سیمان

کیلوگرم ۲۸۵ ۲۹۳
ج – آب لیتر ۲۶۱

۲۷۴

ملات ماسه سیمان ۱:۳

الف – ماسه شسته

متر مکعب ۰/۹۴ ۰/۹۶
ب – سیمان کیلوگرم ۳۶۰

۳۷۱

ج – آب

لیتر ۲۵۴

۲۶۷

ملات باتارد ۱:۲:۸

الف – ماسه شسته

متر مکعب ۰/۹۱

۰/۹۳

ب – سیمان

کیلوگرم ۱۳۱ ۱۳۵
ج – پودر آهک شکفته کیلوگرم ۱۳۱

۱۳۵

د – آب برای ساخت ملات

لیتر ۲۸۰ ۲۹۴

ه – آب برای شکفتن آهک

لیتر ۱۵۷ ۱۶۵

ملات باتارد ۱:۲:۱۰

الف – ماسه شسته متر مکعب ۰/۹۶

۰/۹۸

ب – سیمان کیلوگرم ۱۱۰

۱۱۳

ج – پودر آهک شکفته

کیلوگرم ۱۱۰

۱۱۳

د – آب برای ساخت ملات

لیتر ۲۷۵ ۲۸۹

ه – آب برای شکفتن آهک

لیتر ۱۳۲ ۱۳۸

ملات ماسه آهک ۱:۳

الف – ماسه متر مکعب ۰/۹

۰/۹۲

ب –  پودر آهک شکفته

کیلوگرم ۱۷۴

۱۷۹

ج –  آب برای ساخت ملات

لیتر ۲۹۰

۳۰۵

د –  آب برای شکفتن آهک

لیتر ۲۰۹ ۲۲۰

ملات موزائیک

الف – سنگ موزائیک کیلوگرم ۸۶۷

۸۸۴

ب –  سیمان کیلوگرم ۱۶۸

۱۷۳

ج –  پودر سنگ

کیلوگرم ۸۰۹ ۸۳۳
د –  آب لیتر ۲۹۵

۳۰۹

ملات سیمان و پودر سنگ و خاک سنگ با آب کم

الف – سیمان

کیلوگرم ۲۸۲ ۲۹۰

ب –   پودر سنگ

کیلوگرم ۲۸۲ ۲۹۰
ج –   خاک سنگ کیلوگرم ۱۰۴۳

۱۰۷۴

د –  آب لیتر ۳۹۵

۴۱۵

ملات سیمان و پودر سنگ و خاک سنگ با آب زیاد

الف – سیمان

کیلوگرم ۲۳۳ ۲۴۰

ب –   پودر سنگ

کیلوگرم ۲۳۳ ۲۴۰
ج –   خاک سنگ کیلوگرم ۸۶۴

۸۹۰

د –  آب لیتر ۴۹۵

۵۲۰

ملات گچ خالص

الف – گچ پاکتی

کیلوگرم ۶۱۲

۶۳۰

ب –   آب

لیتر ۷۷۷ ۸۱۶

ملات گچ و خاک

الف – گچ پاکتی

کیلوگرم

۵۶۸

۵۸۵

ب – خاک رس سرند شده

متر مکعب

۰/۵۰۷

۰/۵۶۰

ج – آب

لیتر

۵۶۸

۵۹۶

ملات کاه گل

الف – کاه

کیلوگرم

۴۱

۴۷

ب – خاک رس سرند شده متر مکعب ۱/۰۸

۱/۱۹

ج – آب

لیتر ۴۶۰ ۴۸۳

دوغاب ماسه سیمان ۱:۴

الف – ماسه متر مکعب ۰/۹۶

۰/۹۸

ب – سیمان

کیلوگرم ۲۷۵ ۲۸۳
ج – آب لیتر ۳۳۰

۳۴۶

دوغاب سیمان و پودر سنگ

الف – سیمان

کیلوگرم ۴۰۰ ۴۱۲

ب – پودر سنگ

کیلوگرم ۹۵۹ ۹۸۸

ج – آب

لیتر

۴۸۳

۵۰۷

دوغاب سیمان و خاک سنگ الف – سیمان کیلوگرم ۲۱۹

۲۲۵

ب – خاک سنگ کیلوگرم ۱۰۰۲

۱۰۳۲

ج – آب لیتر ۵۲۷

۵۵۳

دوغاب گچ

الف – گچ پاکتی کیلوگرم ۹۲۰ ۹۴۸
ب –   آب لیتر ۶۵۷

۶۹۰

ملات ماسه بادی و سیمان

الف – ماسه بادی خشک

مترمکعب

۱/۰۰ ۱/۰۲
ب – سیمان کیلوگرم ۲۸۸

۲۹۷

ج – آب لیتر ۳۸۴

۴۰۳

د – دوده یا رنگ کیلوگرم ۱۵

۱۵

مقدار مصالح مصرفی در ملات های ساختمانی

برای ملات ماسه سیمان ۱:۵ دو نوع ماسه آورده شده است، علت این است که، برای برخی از کارها از قبیل فرش کف با موزائیک،

تقسیم و انتقال نیروی زیادی مورد نظر نیست. بنابراین می‌توان از ماسه کفی (خاکدار) نیز جهت تهیه این ملات استفاده کرد.

برخی از ملات ها نیز امروزه، عملاً از نظر فنی و اقتصادی مناسب نیستند و از این رو برای این ملات ها، اندازه گیری صورت نگرفته و مقدار مصالح ارائه نشده است.

در محاسبات فوق وزن مخصوص مواد به صورت متعارف (نه به صورت متراکم) در نظر گرفته شده است.

برای مثال وزن مخصوص سیمان ۱۱۵۰ و وزن مخصوص آهک ۵۷۵ کیلوگرم در متر مکعب است.

 

اسکرول به بالا