موزاییک پلیمری

مزایای موزاییک پشت بامی و نکات مهم بهره مندی از آن

موزاییک پشت بامی با مشخصات مقاومتی عرضه می گردد. قطعاً مقاومت برای مواد و مصالحی که در فضاهای بیرونی استفاده می شوند، اهمیت دارد. ترکیبات موزاییک سنگ مصنوعی به گونه ای خاص شکل گرفته و این موضوع امکان بهره مندی از آن را در فضاهای بیرونی همچون پشت بام فراهم می کند.