ملات

افت مصالح چیست؟

افت مصالح چیست؟ در متره مقادیر مصالح مورد نیاز همواره باید درصدی را برای افت و دور ریز مصالح در نظر گرفت. برای گروه‌های مختلف مصالح عوامل گوناگونی در افت دخیل است. در ادامه، این عوامل برای تهیه ملات های ساختمانی آورده شده است. برای ماسه و سنگ موزائیک، حمل و نقل، مخلوط شدن با …

افت مصالح چیست؟ Read More »