بررسي مزاياي کفپوش بتن پليمري

کفپوش بتن پليمري از سنگ هاي فلزي، پليمر چند جزئي و الياف آرمه تشکيل شده است. اين نوع کفپوش قابل توليد در انواع رنگ هاي مختلف مي باشد. در ساخت اين نوع کفپوش ها از پليمرهاي وارداتي و رنگ هاي معدني استفاده شده است. کفپوش بتن پليمري در برابر باران هاي اسيدي مقاوم هستند.