نرده سنگی گرد

نرده سنگی – صراحی سنگی

رده سنگی یا صراحی سنگی یکی از اجزای ساختمان ها به شمار می آید. عمده کاربرد نرده سنگی در بالکن ها و تراس ها، ایوان ها و دستگاه پله می باشد.